Linaje


Takeda Sokaku
Daito-ryu
|

Matsuda Toshimi
(kyoju-dairi, 1929)
Daito-ryu Shobukan
|

Maeda Takeshi
(kyoju-dairi, 1943)
Daito-ryu Renshinkan
|

Takase Michio
(kyoju-dairi, 1997)
Daito-ryu Renshinkan Shobukai